Sajátosságaink

Iskolánkban az ÁLLAMI KERETTANTERV célkitűzéseit SAJÁTOS OKTATÁSI-NEVELÉSI PROGRAMUNKrévén valósítjuk meg, amely a MONTESSORI PEDAGÓGIÁn alapul, ugyanakkor más korszerű és hatékony módszerekelemeit is hasznosítja.

Ezek az alapelvek a gyakorlatban a következőket jelentik:

Cselekedve tanulás Montessori eszközökkel

Célszerűen elgondolt és fölépített eszközrendszer, amely lehetővé teszi az önálló munkavégzést és az önellenőrzést, így fejleszti a gyermek problémamegoldó-készségét, és növeli a tanulás iránti felelősségét. A Montessori eszközök tapinthatóvá teszik az elvont fogalmakat és törvényszerűségeket.

Rendezett és ingergazdag környezet

Meghatározó a motiváció szempontjából: inspirál, tanulásra hív, cselekvésre késztet. Felkelti és ébren tartja az érdeklődést, így külső motiváció (jutalmazás-büntetés) helyett a gyermek természetes kíváncsisága lesz a tanulás fő mozgatórugója.

Differenciált oktatás, egyénre szabott foglalkoztatás

Figyelembe veszi a gyermek nehézségeit és erősségeit. A feladatok a gyermek egyéni adottságaira alapoznak, így reális fejlődést tesznek lehetővé számára, munkaritmusához és érdeklődéséhez is igazodva. Ezáltal fokozatosan kifejlődhet minden gyermekben egyéni elhívásának tudata. – A nehezebben tanuló diákok nincsenek eleve kudarcra ítélve, hanem sikeresen elsajátítják a szükséges alapkészségeket és ismereteket, viszont a tehetséges gyerekek sincsenek korlátok közé szorítva.

Egyéni heti munkaterv

A gyermeket felelősségre és időbeosztásra tanítja, illetve önálló döntésekre készteti. A fennmaradó szabadidő a gyermek rendelkezésére áll – örömünkre sok tanuló szívesen olvas ilyenkor. A heti terv alapján folyó munka nagyon jól bevált, a szülők számára is követhető.

Szöveges értékelés

Kiegészíti és magyarázza a jegyekkel való osztályozást. Pontosan meghatározza a gyermek által elsajátított készségeket és ismereteket, tükrözi egyéni fejlődését egy adott félévben. A tapasztalat azt mutatja, hogy a gyerekek érdeklődéssel olvassák az értékelőt, annak ellenére, hogy a továbbtanulás szempontjából a jegyek nagyobb téttel bírnak.

Projektek és kooperatív csoportmunka

Az egymásra való figyelés, az együttműködés, és kommunikációs készség fejlesztésére. A gyermekek így életközeli tudásra tesznek szert, amit megtanulnak érthetően és hatékonyan bemutatni, modern korunk elvárásainak megfelelő technikákkal.

Tanév végi erdei iskola

Szintén projekt jellegű tevékenység természetközeli környezetben, mely az életszerű tanulás mellett a teremtett világ iránti felelősséget hivatott erősíteni a gyermekekben.

Meghitt, személyes tanító-gyermek viszony

Minimális stressz és frusztráció. A tanító tiszteletben tartja a gyermek képességeit és személyiségét, ugyanakkor szeretetteljes és határozott nevelő. A pedagógusok külön-külön is támogatják egy-egy gyermek személyes fejlődését – ezt szolgálja egy sajátos mentorrendszer.

Keresztyén értékrend és világszemlélet kialakítására segítjük gyermekeinket, melyet pedagógusaink személyes életükkel példáznak és tesznek hitelessé.

Több korosztály egy élettérben és szociális sokszínűség

A kisebbek észrevétlenül is tanulnak a nagyobbaktól, míg az idősebbek felelősséget vállalnak fiatalabb társaikért. Ugyanakkor meggyőződésünk az is, hogy társadalmunk számára az az egészséges, ha különböző képességű és más-más családi-szellemi-anyagi háttérrel rendelkező gyermekek tanulnak egy osztályteremben, mert így lehetőség teremtődik egymás értékeinek meg- és elismerése, az együttműködésre, egymás segítésére, és kialakul a kölcsönös tisztelet.

Kapcsolattartás a szülőkkel

Egyéni szülői megbeszélések révén, amelynek során a szülők áttekintik gyermekeik munkáit, és elbeszélgetnek a tanítókkal a fejlődésükről. Tapasztalatunk, hogy szinte bármilyen nevelési vagy tanulási nehézségre van megoldás abban az esetben, ha a szülőkkel összhangban cselekszünk, közös stratégiát alkalmazunk.

Ünnepek, rendezvények, melyek a gyermek-szülő -tanár közösséget erősítik.

A Montessori pedagógia szélesebb körben való megismertetése

Előadás-sorozatok szülőknek, pedagógus-továbbképzések, szakmai gyakorlat tanárnövendékek számára.

Együttműködő, igényes tanári munkaközösség

Önmagukat folyamatosan fejlesztő, elhivatott pedagógusok.

Tálentum Református Iskola